Media-aandacht aHUS Nederland

Naar aanleiding van het baanbrekende onderzoek van het Radboud UMC besteedde NRC opnieuw aandacht aan aHUS. Voorzitter en mede-oprichter van Stichting aHUS Nederland, Margreet de Vries werd geïnterviewd over de impact van dit onderzoek op het dagelijks leven van haar dochter Rosa, bij wie op 1-jarige leeftijd aHUS werd geconstateerd.

RTL Nieuws opende op 1 november het half acht journaal met het onderzoek. De nu 9-jarige Rosa vertelde zelf wat dit onderzoek voor haar betekent.

Levenslang gebruik Eculizumab niet nodig

Levenslang gebruik van het geneesmiddel eculizumab is niet nodig bij de zeldzame nierziekte aHUS. De meeste patiënten hebben al baat bij drie maanden behandeling. De fabrikant adviseerde levenslange behandeling, dat kostte tot wel 450.000 euro per persoon per jaar. Met deze kortere behandeling is in vier jaar tijd 50 miljoen euro bespaard.

Dit bericht is te lezen op de website van het Radboud UMC. Hoopvol en een erkenning van de ‘Nederlandse aanpak’. Patienten en de medische wetenschap namen de leiding in dit baanbrekende onderzoek. De farmaceutische industrie volgt. Dat is de enige juiste volgorde. Medicijnfabrikanten ten dienste van de patient en niet andersom.

We zijn trots op dit resultaat. We hopen en verwachten dat de uitkomst van dit onderzoek voldoende onderbouwing geeft om een positief advies te ontvangen van het Zorginstituut. Hierover later meer.

Vergoeding eculizumab verlengd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bekend gemaakt dat het contract met farmaceut Alexion verlengd is en dat Eculizumab tot en met december 2025 vergoed blijft.

Wetenschappelijk onderzoek basis voor besluit

Onder de naam CUREiHUS startte het Radboud UMC eind 2016 een onderzoek naar de mogelijkheid om Eculizumab minder intensief te gebruiken dan de fabrikant voorschreef. Door gepast gebruik toe te passen dalen de kosten per patiënt dramatisch. Het was deze aanpak, die het Zorginstituut over de streep trok om de minister positief te adviseren over opname van het medicijn in het basispakket. waarbij ook Stichting aHUS Nederland en belangrijke rol speelde. Wetenschappelijk onderzoek ontbrak echter. Dat is nu anders. De eerste resultaten uit het onderzoek zijn veel belovend. Genoeg onderbouwing voor het ministerie van VWS om de afspraken met Alexion te verlengen en het medicijn in ieder geval tot december 2025 te vergoeden.

“Hiermee krijgen aHUS-patienten in Nederland weer een aantal jaar meer zekerheid dat de enige behandeling die er voor hen is beschikbaar blijft. Stichting aHUS is er trots op hieraan een bijdrage te hebben mogen leveren, aldus Margreet de Vries, voorzitter Stichting aHUS. “

“Slikken of stikken? Het kan ook anders”

Must Read! Zaterdag 24 juni verscheen een groot artikel over aHUS, Eculizumab en het Nederlandse behandelprotocol in NRC Handelsblad. Centraal staat de bijzondere samenwerking tussen artsen en patiënten en de leidende rol die Nederlandse nefrologen internationaal nemen in de behandeling van aHUS. In het artikel, geschreven door journalist Karel Berkhout, komt ook duidelijk het dilemma naar voren waar patiënten en hun behandelaars voor staan. Want minder vaak Eculizumab kan hoe dan ook betekenen dat patiënten weer ziek kunnen worden. Het betekent leren leven met onzekerheid. Is de aanpak een voorbeeld voor andere zeldzame ziekten? “Dat het bij ons werkt, wil nog niet zeggen dat het overal kan. Wel hopen we dat we artsen, onderzoekers en patiënten inspireren om op zoek te gaan naar wat wel kan en te vertrouwen op eigen kennis en ervaring – ook als dit lijnrecht tegenover de mening van een farmaceut staat.”, aldus Margreet de Vries, voorzitter aHUS Nederland.

 

Zorginstituut: behandeling aHUS kan in basispakket blijven

“Eculizumab kan bij de aandoening aHUS onder strikte voorwaarden uit het basispakket vergoed blijven. Het dure, maar effectieve weesgeneesmiddel is de enige behandelmogelijkheid voor deze patiëntengroep, en laat aanzienlijke verbeteringen in de gezondheid zien.” Dit staat in het ‘Pakketadvies eculizumab (Soliris) bij behandeling van aHUS-patiënten’, dat het Zorginstituut vrijdag 25 november aan minister Schippers van Volksgezondheid aanbood.

Het advies volgt op de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op 14 oktober van dit jaar, waarin men ook al tot dezelfde conclusie kwam. Om de kosten van de behandeling te beperken stelde de beroepsgroep, ondersteund door de patiëntenvereniging, een richtlijn op. Deze richtlijn bevat een aanpak waarbij een groot deel van de patiënten de behandeling met eculizumab kan staken, of de behandelintensiteit kan verminderen, bij een gelijkblijvende effectiviteit. Alhoewel de ACP zich kritisch opstelde ten opzichte van de fabrikant, Alexion, kwam zij na uitvoerig overleg tot de conclusie dat de beroepsgroep in nauwe samenwerking met patiënten de kans gegund moet worden om een kosteneffectieve behandeling met Eculizumab te ontwikkelen.

Het advies van het Zorginstituut aan de minister, is de volgende zeer belangrijke stap voor aHUS patiënten in Nederland om dit levensreddende medicijn voor patiënten beschikbaar te houden, zolang er geen alternatieven zijn. Margreet de Vries van aHUS Nederland: “De blijvende toegang tot deze behandeling is voor patiënten niet alleen de sleutel tot een redelijk normaal leven, het is ook een erkenning van de unieke en gelijkwaardige samenwerking tussen de beroepsgroep en patiënten.” De minister zal zich de komende weken over het advies buigen en het al dan niet overnemen. “We zien met vertrouwen deze laatste stap in het beoordelingsproces tegemoet. Het kan bijna niet anders, dan dat de minister het advies overneemt. Het heeft alles in zich waar de minster voor staat: het toegankelijk houden van bewezen effectieve behandelingen, meer efficiënt gebruik van medicatie, tegengaan verspilling en de patient centraal.”, aldus de Vries.

Voorwaarden aan vergoeding

Het Zorginstituut adviseert wel om twee voorwaarden te stellen aan de vergoeding van eculizumab vanuit de basisverzekering:

  • De aHUS-patiënt moet behandeld worden conform de betreffende Nederlandse richtlijn.
  • Arts en de patiënt moeten volledig medewerken aan het onderzoek (CUREiHUS).

Het Zorginstituut vindt voorts dat prijsonderhandeling parallel aan het onderzoek plaats moet vinden. Bij deze overweging speelt ook een rol dat de fabrikant, hoewel hiertoe al eerder uitgenodigd door de Adviescommissie Pakket (ACP) en het Zorginstituut, geen onderbouwing levert voor de hoge prijsstelling van het middel.

Adviescommissie Pakket omarmt Nederlandse aanpak aHUS

Op vrijdag 14 oktober vergaderde de Adviescommissie Pakket over de toelating van Eculizumab tot het basispakket. Leden van de commissie gaven aan dat dit misschien wel een van de meest ingewikkelde adviezen is, die zij behandeld hebben. Men sprak van een spagaat. Aan het ene kant een helder verhaal. En redelijk uniek dat zowel artsen als patiënten een andere behandelrichtlijn omarmen, die kosteneffectief zou kunnen worden. Dit zouden we heel graag vaker willen zien”, sprak één van de leden. Men gaf aan dat gekoppeld aan de onmiskenbare effectiviteit van het middel, men de Nederlandse behandelrichtlijn niet zomaar kon wegwuiven. De spagaat gaat over “de perverse fabrikant” die weigert mee te werken aan het onderzoek van het Zorginstituut en geen enkele moeite doet om de Nederlandse aanpak te ondersteunen. Om de fabrikant een duidelijk signaal te geven dat dit niet acceptabel is, is het uiteindelijke advies van de commissie dat een levenslange, tweewekelijkse behandeling met Eculizumab in Nederland niet langer vergoed moet blijven. Wel ziet de commissie voldoende onderbouwing om het middel nog vier jaar toe te laten, mits de Nederlandse behandelrichtlijn wordt gevolgd en patiënten deelnemen aan het onderzoek. aHUS Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatienten, kregen net als Prof dr Wetzels 5 minuten om in te spreken. Met succes dus.

aHUS Nederland is blij met deze uitkomst, Margreet de Vries: “Dit advies is niet alleen een uiting van vertrouwen in de Nederlandse beroepsgroep. Het is ook een erkenning dat wij als patiënten onze nek uitsteken om de aanpak kosteneffectief te kunnen maken. Wij dragen de onzekerheid van een op de loer liggend recidive. Dit doen we omdat we vertrouwen op de behandelaren, die de kans dat het toch misgaat zo klein mogelijk en beheersbaar maken. ”

Het advies van de Adviescommissie Pakket zal door het Zorginstituut omgezet worden in een advies aan de minister. De minister neemt uiteindelijk het besluit. “Nog even onzekerheid dus.”, zegt de Vries. “Maar de eerste belangrijke stap is gezet.”

Lees hier de bijdrage van Margreet de Vries
Lees hier de bijdrage van Wim Altena